Statuser i SvarUt

En forsendelse gjennomløper ulike stadier, fra den mottas fra fagsystemet i kommunen/virksomheten, alternativt som manulle innsending, frem til den er lest digitalt eller sendt som brevpost.

Underveis får forsendelsen stadig ny status. En kort forklaring på disse finnes alltid på Github Integrasjons-veiledning, for hver enkelt versjon av forsendelsesgrensesnittet som fagsystemet bruker mot SvarUt.

Her er en litt mer utfyllende forklaring. Denne tar utgangspunkt i versjon 9 av forsendelsesgrensesnittet. Det er slett ikke sikkert at ditt fagsystem bruker siste versjon. Det kan leverandøren av fagsystemet svare på.

I det følgende bruker vi for enkelthets skyld begrepet «kommunen» om den virksomheten som generer forsendelsen. I SvarUt er det også mange andre typer offentlige virksomheter.

Tilstander (normalløp):


Innledende

Mottatt

Et kall fra kommunen er mottatt gjennom forsendelsesgrensesnittet. En forsendelsesID blir tildelt forsendelsen.

Akseptert

Meldingen er validert og akseptert. Det genereres forsendelsesfil for utskrift.


Spesielt for forsendelser som går til SvarInn

Klar for mottak

Venter på at forsendelse skal bli lastet ned av mottaker gjennom SvarInn.


Spesielt for forsendelser som går til Altinn

Varslet

Forsendelsen er kommet frem til mottaker sin innboks, og mottaker er varslet gjennom Altinn.

Sendt digitalt

Denne statusen knytter seg til forsendelser som er merket «kun digital», altså forsendelser som ikke under noen omstendighet skal ettersendes som brevpost. Statusen oppstå når lesefristen på 40 timer utløper, men hvor forsendelsen altså likevel ikke går til print.


Spesielt for forsendelser som går via DPI (SDP) til Digipost eller e-Boks

Sendt SDP

Forsendelsen er sendt videre til DPI (SDP).

Levert SDP

Forsendelsen er bekreftet mottatt i mottakers postkasse i Digipost ellere e-Boks. Forsendelsen skal da være tilgjengelig for mottaker. Dersom kommunen har valgt å sende dokumentene helt frem til mottakers postkasse, vil dette være siste status for post som går via DPI (SDP).


For alle forsendelser som går via SvarInn, Altinn eller DPI (SDP)

Lest

En forsendelse er lest når hele forsendelsesfilen er lastet ned av mottaker.


For forsendelser som går til print og deretter som brevpost

Sendt print

Forsendelsen er blitt overført til printleverandør.

Printet

SvarUt har mottatt kvittering for print fra printleverandør eller manuell print (bekreftet via webgrensesnitt). Det vil normalt også foreligge informasjon om tidspunktet for postlegging, altså når Posten har hentet alle forsendelsene.


Tilstander (unntak):

Avvist

Forsendelsen er validert, men ikke akseptert på grunn av manglende metadata, feil i metadata, eller fordi forsendelsesfil ikke kunne genereres på grunn av feil i originalfilen(e).

Manuelt håndtert

Forsendelsen er manuelt avsluttet, f.eks. pga en feilsituasjon.

Ikke levert

Forsendelsen er sendt “kun digitalt”, men mottaker kan ikke motta digitalt.