Anskaffelse av ny digital læringsplattform for KS Læring (Pågående prosjekt)

20. november 2023 startet innledende arbeid med anskaffelse av ny kursportal for KS Læring – etter arbeid med tekniske analyser av eksisterende løsning og innsiktsarbeid for å finne behovene som sektoren har. 

På denne siden legger vi ut informasjon underveis i anskaffelsesprosessen.

Konkurransen ble kunngjort på Doffin og TED 22. april 2024

Hvorfor ny digital læringsplattform?

KS Læring er en tjeneste som mange kommuner og fylkeskommuner har hatt stor glede av i en årrekke. Imidlertid har den tekniske løsningen som KS Læring baseres på nådd levetiden sin, og leverer ikke det sektoren har behov for framover. Derfor er det satt i gang et prosjekt for å bytte ut løsningen og det er gjennomført et innsiktsarbeid for å finne behovene som sektoren har.

Les rapporten fra innsiktsarbeidet (PDF)

Overordnet formål for anskaffelsen

1: Teknologisk modernisering 2:Deling og autonomi 3:Åpne grensesnitt 4:Grunnleggende verktøy 5:Forbedret brukeropplevelse 6:Fleksible opplæringsformer 7:Effektiv administrasjon og oppfølging 8:Interaksjon og samhandling 9:Forutsigbar og transparent prismodell 10:Benytte felleskomponenter i Fiks-plattformen

I figuren representerer den store sirkelen LMS-et med grunnleggende verktøy. De minste sirklene helt til høyre i skissen er miniatyrer av den store sirkelen og symboliserer kundenes eget område, hvor de har kontroll over egne innstillinger og kursportefølje. Den mellomstore sirkelen, rettet mot høyre, illustrerer området der kundene deler kurs og ressurser med hverandre. Nederst, under den store sirkelen, vises samarbeid og integrasjon med andre systemer, inkludert kunders 3. partssystemer og tekniske grensesnitt som API og LTI.


Overordnet tidsplan for anskaffelsen:

Avvik på tidsplan: Opprinnelig kunngjøringsdato var 16. februar. Dokumentene ble sendt til kunngjøring 22. april, og publisert den 24. april.

  • 24. april 2024: Kunngjøring
  • 27. mai 2024: Søknadsfrist kvalifisering
  • 2. juni 2024: Tilbudsfrist
  • Høsten 2024: Forhandlinger, oppdatering av tilbud, evalueringer.
  • Senhøst 2024: Signering av avtale

Det tas forbehold om endringer i tidsplanen. Eventuelle endringer vil bli informert om på denne siden.

Kommunikasjon

14.12.23: Informasjon til Kommuneledelsen, HR-avdeling, opplæringsansvarlige og KS-læring-superbrukere


KS-DIF anskaffer ny digital læringsplattform for KS Læring

KS Læring er en felles læringsplattform for kommunesektoren. På KS Læring finner du nettkurs og ressurser til fritt bruk ved at sektoren deler og gjenbruker seg i mellom. Du kan finne lokale kurs, nasjonale kurs, kurs for smale målgrupper og kurs for alle. Dette er en tjeneste som mange kommuner og fylkeskommuner har hatt stor glede av i en årrekke. Imidlertid så har den tekniske løsningen som KS Læring baseres på nådd levetiden sin og leverer ikke det sektoren har behov for framover. Derfor er det satt i gang et prosjekt for å bytte ut løsningen og det er gjennomført et innsiktsarbeid for å finne behovene som sektoren har.

Les rapporten fra innsiktsarbeidet (PDF)

Dette innsiktsarbeidet ble ferdig høsten 2023, og KS Digitale fellestjenester har startet arbeidet med å etablere en ny løsning. Løsningen skal anskaffes i markedet. Den nye løsningen skal være enkel å bruke både for ansatte, ledere og administratorene av løsningen.

Anskaffelsen vil pågå i første halvdel av 2024 og implementeringen starter så snart som mulig etter inngått avtale. Vi vil holde sektoren informert både gjennom jevnlig informasjon i brukerråd og samstyringsstrukturen og gjennom nyhetsbrev og oppdateringer her på våre nettsider.

Vi gleder oss til å kunne lansere den nye løsningen som vil fremme deling, kreativitet og kompetanseheving i hele sektoren!

Spørretime fredag 19. januar 2024

Spørretime fredag 16. februar 2024

Spørretime fredag 15. mars 2024

Spørretime fredag 26. april 2024

Spørsmål og svar til anskaffelsen

Skal KS-DIF utvikle nytt LMS?

Nei. KS-DIF anskaffer et LMS, med grunnleggende verktøy, i markedet – Men vi skal benytte felleskomponenter på blant annet Fiks-plattformen (API, integrasjoner, med mer) for å imøtekomme kommuners og fylkeskommuners behov som strekker seg utover de grunnleggende verktøyene LMS-et leverer.

Blir KS Læring dyrere etter anskaffelse av nytt system?

Utover ordinær prisindeksjustering, er målet at KS Læring ikke skal bli dyrere for Kommuner og fylkeskommuner i fremtiden. KS-DIF jobber for tiden med å utarbeide ny prismodell for alle tjenester i Fiksplattformen. Arbeidet med dette planlegges avsluttet mot slutten av 2024. Vi vet mer vedrørende pris på produktene når den nye prismodellen er på plass.

Når er det mulig å ta i bruk nye KS Læring?

Etter planen skal vi signere avtale med ny LMS-leverandør senhøst 2024, og deretter vil vi starte arbeidet med å få eksisterende brukere over på ny løsning. Det vil da tid å flytte over alle kommuner og fylkeskommuner, men planen er å starte dette arbeidet så tidlig 2025 som mulig.

Kontakt oss

Har du spørsmål rundt anskaffelsen kan du sende e-post til kslaring@ks.no