Fiks skatte- og inntektsopplysninger

Fiks skatte- og inntektsopplysninger gir saksbehandlere enkel tilgang til viktig info fra Skatteetaten. Enten det er via nettsiden vår eller integrert i kommunens eget fagsystem, kan opplysningene brukes for å justere foreldrebetaling i SFO/barnehage og beregne egenandeler for praktisk bistand og langtidsopphold på institusjon.

Spar tid

Innbyggere trenger ikke lenger sende inn skatteoppgjøret til kommunen. Vår digitale løsning behandler søknader basert på relevante poster fra skatteoppgjøret, samtidig som vi sørger for å inkludere årsrevisjon fra Skatteetaten.

Forbedre kvalitet

Direkte kobling til Skatteetatens delingstjeneste sikrer at opplysningene kommer direkte fra kilden. Vår digitale fellesløsning bidrar til ensartet behandling på tvers av kommuner, forutsatt at de tar i bruk våre tjenester.

Vær trygg

Opplysningene vi presenterer er kun knyttet til den aktuelle behandlingen og kommer direkte fra Skatteetaten. Fiks skatte- og inntektsopplysninger har innebygd personvern, der kommunen kan definere spesifikke roller med innsynstilgang basert på det aktuelle tjenesteområdet.

Redusert foreldrebetaling barnehage og SFO

Denne løsningen tilrettelegger for at kommunal sektor skal kunne vurdere om husholdninger i sin kommune har rett på redusert foreldrebetaling for barn i barnehage eller SFO. Som kommunalt ansatt vil du kunne legge inn inntektsår og slå opp på fødselsnummer. I svaret får man tilbake et inntektsgrunnlag som kan legges til grunn i vurderingen for redusert betaling. Løsningen kan enten benyttes som en nettsideløsning eller som en integrert del av kommunens fagsystem.

Når du skal ta i bruk tjenesten og opprette en rolle må du bruke tjenesteområdet som heter Foreldrebetaling SFO/barnehage.

Praktisk bistand og opplæring

Løsningen tilrettelegger for at kommunal sektor skal kunne foreta en egenandelsvurdering knyttet til egenbetaling av praktisk bistand for sine innbyggere. Den kommunalt ansatte vil kunne velge inntektsår, samt legger inn fødsels- og personnummer på den/de man ønsker å få skatte- og inntektsopplysninger. Responsen vil være en beregningstabell med et inntektsgrunnlag som kan benyttes videre i saksbehandlingen. Denne kan videre journalføres i form av en PDF.

Når du skal ta i bruk tjenesten og opprette en rolle må du bruke tjenesteområdet som heter Helse og omsorg – praktisk bistand.

Langtidsopphold på institusjon

Løsningen ble produksjonsatt i slutten av oktober og tilrettelegger for at kommunal sektor skal kunne få opplysninger fra skatteetaten som er relevante for beregning av egenandel for langtidsopphold på institusjon. Dagens løsning er en første versjon, og det jobbes løpende med justeringer og forbedringer av løsningen. På samme måte som for praktisk bistand, vil responsen være en beregningstabell med et beregningsgrunnlag som kan benyttes videre i saksbehandlingen. Resultatet kan journalføres i form av en PDF. Veilederne under gir en steg-for-steg-oppskrift på hvordan man kan komme i gang med bruk av Fiks skatte- og inntektsopplysninger.

Ta i bruk Fiks skatte- og inntektsopplysninger

Avtaler og priser

Forutsetning for tilgang er at nødvendige avtaler med Skatteetaten er på plass. Det er andre avtaler og prosesser for avtaleinngåelse enn for opplysninger fra folkeregisteret.

Se veileder for Skatte- og inntektsopplysninger på ks.no.

Se ofte stilte spørsmål for deling av data fra Skatteetaten på ks.no

Digital signering er dessverre ikke tilgjengelig for Fiks skatt- og inntektsopplysninger og må må derfor signeres på papir og sendes til KS på e-post fiksavtaler@ks.no  

Veiledere

Maler for ROS og DPIA

For de fleste Fiks-tjenestene har KS laget maler dere kan ta utgangspunkt i når dere gjør deres egne risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og vurderer personvernkonsekvenser (DPIA). Vi håper malene kan være til hjelp, men dere må selv gjøre deres egne vurderinger og tilpasse innholdet til kommunens situasjon.

Andre relevante Fiks tjenester

For å få tilgang til Fiks skatte- og inntektsopplysninger trenger du også Fiks folkeregister ettersom løsningen henter inn fødsels- og personnummer fra folkeregisteret.

De mest sentrale elementene i Fiks skatte- og inntektsopplysninger

Fiks skatte- og inntektsopplysninger bygger i stor grad på allerede eksisterende komponenter fra Fiks folkeregister. De to tjenestene er begge underlagt hovedproduktet Fiks register. Det som skiller Fiks skatte- og inntektsopplysninger fra Fiks folkeregister er i hovedsak hvilke opplysninger som hentes og vises/deles.

De underliggende strukturene som gjelder for tjenesten er tilsvarende som for Fiks folkeregister og beskrives under.

Tilgangsstyring og dataminimering

For å kunne bruke Fiks skatte- og inntektsopplysninger må ansatte og systemintegrasjoner ha tilgang til en rolle. Ved å registrere ulike roller kan kommunen/FK sikre at ansatte og systemer kun får tilgang til de opplysningene de har behov for (dataminimering) for å utføre sine oppgaver. Dataminimering er et grunnleggende prinsipp innenfor personvern.

Rollen knyttes til ulike tjenesteområder, og med referanse til lovhjemmel bestemmer rollen hvilke opplysninger den ansatte eller integrasjonen får tilgang til.

Sentralisert brukerstyring

Ansattes tilgang til roller i Fiks skatte- og inntektsopplysninger kan styres fra kommunen/fylkeskommunens system for identitetsstyring. Da vil registrering av roller og dataminimering være som før, men ansattes tilgang til roller, registreres ikke lengre i fiks. 

Bruk av sentralisert brukerstyring krever en synkronisering av ansatte og grupper av ansatte som har tilgang, mellom identitetsstyringingssystemet og Fiks. Det kreves teknisk kompetanse for å sette opp denne synkroniseringen. Teknisk veileder for dette er tilgjengelig på Github.

Nettside

Ansatte bruker nettsiden for oppslag i skatte- og inntektsopplysninger. Søk etter personer utføres ved å følge en veileder hvor bruker legger inn inntektsår, fødsels- og personnummer på søkeren og evt. relasjoner til søker. Videre tilrettelegges det for å legge inn manuelle felter som er relevante for beregningsgrunnlaget, f.eks. ikke skattepliktig inntekt fra NAV. Resultatet gir et inntektsgrunnlag som legges til grunn for videre beregning av hvor stor egenandel som skal faktureres av kommunen. 

Systemintegrasjon

Oppslag for å hente skatte- og inntektsopplysninger kan gjøres maskinelt fra skjemaløsninger og fagsystemer. For å sette opp en integrasjon må leverandøren av fagsystemet sette seg inn i hvordan de lager en integrasjon til Fiks-plattformen (se brukerveiledning). Kommunen/fylkeskommunen som bruker fagsystemet, må gi tilgang til en rolle i Fiks skatte- og inntektsopplysninger ved å gi nødvendig informasjon om rollen til leverandøren. 

Lovhjemmel for tilgang til skatte- og inntektsopplysninger

All tilgang til skatte- og inntektsopplysninger er hjemlet i en lov. Dette gjelder tilgang til taushetsbelagte opplysninger. Lovene er grunnlag for hvordan kommunene/fylkeskommunene utfører sine tjenester overfor innbyggere og er gruppert etter tjenesteområder.   

Alle brukere av Fiks skatte- og inntektsopplysninger er gjennom sin rolle knyttet til et tjenesteområde med referanse til hjemmel i lov. 

Se hvilke lovhjemler som gjelder for relevante tjenesteområder her:
Lovhjemmel for tilgang til taushetsbelagte opplysninger

Søk etter testdata i folkeregisteret med Tenor testdatasøk

Det kan søkes etter testdata for skatte- og inntektsopplysninger med Tenor testdatasøk.
Pålogging til Tenor testdatasøk er fra denne siden: Tenor testdata – Skatteetaten. Pålogging skjer med ID-porten (bankid). På nettsiden er det informasjon om hvilke testdata en kan finne og hvordan disse kan brukes f.eks. ved test av Fiks skatte- og inntektsopplysninger sin nettside.

Prosjekthistorikk for Fiks skatte- og inntektsopplysninger

I 2020 ble KS utpekt til å være segmentansvarlig på vegne av kommuner og fylkeskommuner overfor Skatteetaten. KS og Skatteetaten inngikk i juni 2020 som fastsetter segmentansvaret. KS etablerte et 3-årig forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU-prosjekt) for å realisere hensikten med segmentansvarsavtalen, det vil si å etablere og tilby tekniske grensesnitt (API’er) for alle de kommunale tjenestene som har behov for data fra Skatteetaten.