Fiks folkeregister

Gjennom Fiks folkeregister får kommuner og fylkeskommuner tilgang til folkeregisteret. Innholdet er brukerstyrt, slik at saksbehandlerne i kommunen kun får tilgang til den informasjonen de har behov for. De fleste av landets kommuner har i dag avtale med KS om å bruke tjenesten.

Spar tid

Løsningen er tilgjengelig bade som en nettsideløsning med oppslagsfunksjonalitet i tillegg til maskin-til-maskin integrasjon. Løsningen er i tillegg koblet til kontaktregisteret hvor man får opplysninger om kontaktinformasjon på oppslaget. Dette gjør at saksbehandler på en effektiv måte kan få opp folkeregister- og kontaktinformasjon i sine oppgaver.

Forbedre kvalitet

Informasjonen i løsningen vår kommer direkte fra kilden. Vi endrer ikke på noen av opplysningene, men sammenstiller data basert på tjenstlige behov.

Vær trygg

Bruk av folkeregisteret krever hjemmel i lov. I tillegg opprettes det roller som skal styre tilgang for innsyn basert på tjenesteområder det saksbehandles innenfor. Kommunen selv har et aktivt forhold til hvilke opplysninger de ulike tjenesteområdene har behov for.  

Bedre kontroll og reduserte kostnader med Fiks folkeregister

Stjørdal kommune

Sentrale elementer i Fiks folkeregister

Tilgangsstyring og dataminimering

For å kunne bruke Fiks folkeregister må ansatte og systemintegrasjoner ha tilgang til en rolle. Ved å registrere ulike roller kan kommunen/FK sikre at ansatte og systemer kun får tilgang til de opplysningene de har behov for (dataminimering) for å utføre sine oppgaver. Dataminimering er et grunnleggende prinsipp innenfor personvern.

Rollen knyttes til ulike tjenesteområder og med referanse til lovhjemmel, bestemmer rollen hvilke opplysninger den ansatte eller integrasjonen får tilgang til.

Sentralisert brukerstyring

Ansattes tilgang til roller i Fiks folkeregister kan styres fra kommunen/fylkeskommunens system for identitetsstyring. Da vil registrering av roller og dataminimering være som før, men ansattes tilgang til roller, registreres ikke lengre i fiks. 

Bruk av sentralisert brukerstyring krever en synkronisering av ansatte og grupper av ansatte som har tilgang, mellom identitetsstyringingssystemet og Fiks. Det kreves teknisk kompetanse for å sette opp denne synkroniseringen. Teknisk veileder for dette er tilgjengelig på Github.

Nettside

Ansatte bruker nettsiden for oppslag i folkeregisteret. Søk etter personer utføres ved å bruker fødselsnummer, d-nummer eller andre søkekriterier som navn, adresse, fødselsdato, osv. Hvilke opplysninger som vises på nettsiden er bestemt av rollen til den ansatte. 

Nettsiden benyttes også for å bestille innbyggerlister som kan lastes ned og åpnes i et Excel-dokument. Det finnes maler for innbyggerlister med tilpasset valg og innhold. 

Ved bestilling av innbyggerlister bestemme ansatte selv, basert på sin rolle (dataminimering), hvilke opplysninger innbyggerlisten skal inneholde.  

Systemintegrasjon

Oppslag for å hente opplysninger om en person fra folkeregisteret kan gjøres maskinelt fra skjemaløsninger og fagsystemer. For å sette opp en integrasjon må leverandøren av fagsystemet sette seg inn i hvordan de lager en integrasjon til Fiks-plattformen (se brukerveiledning). Kommunen/fylkeskommunen som bruker fagsystemet, må gi tilgang til en rolle i Fiks folkeregister ved å gi nødvendig informasjon om rollen til leverandøren.

Lovhjemmel for tilgang til skatte- og inntektsopplysninger

All tilgang til skatte- og inntektsopplysninger er hjemlet i en lov. Dette gjelder tilgang til taushetsbelagte opplysninger og ikke taushetsbelagte opplysninger. Lovene er grunnlag for hvordan kommunene/fylkeskommunene utfører sine tjenester overfor innbyggere og er gruppert etter tjenesteområder.   

Alle brukere av Fiks skatte- og inntektsopplysninger er gjennom sin rolle knyttet til et tjenesteområde med referanse til hjemmel i lov. Det er KS digitale fellestjenester AS som registrerer tjenesteområdene og det er derfor viktig at KS får informasjon om det mangler et tjenesteområde. Dette kan f.eks. være en tjeneste som tidligere ikke har brukt folkeregisteret for å hente informasjon om innbygger. 

Se hvilke lovhjemler som gjelder for relevante tjenesteområder her:
Lovhjemmel for tilgang til taushetsbelagte opplysninger

Søk etter testdata i folkeregisteret med Tenor testdatasøk

Pålogging Tenor testdatasøk i folkeregisteret er fra denne siden: https://www.skatteetaten.no/skjema/testdata/ . Pålogging gjøres med ID-porten (bankid) . På nettsiden er det informasjon om hvilke testdata en kan finne og hvordan disse kan brukes f.eks. ved test av Fiks folkeregister nettside.

I Tenor Testdatasøk kan det søkes etter personer med gitte egenskaper . Det er mulig å gjøre avanserte søk utover de valg som finnes i søkemenyen til venstre i skjermbildet . Det finnes også noe mer funksjonalitet som lagring av søk og andre registre en kan søke i.

Prosjekthistorikk for Fiks folkeregister

Tjenesten er nå i drift og inngår i produktporteføljen på Fiks plattformen. Her finner du en oversikt over leveranseløpet og informasjon om leverandørmøter som ble gjennomført i prosjektperioden.

Se prosjekthistorikk og leverandører

Ta i bruk Fiks folkeregister

Avtaler og priser

Tilgang til Fiks folkeregister skjer i tre steg:

 1. Godkjenne Skatteetatens bruksvilkår
  Bruker av løsningen (kommune/fylkeskommune/IKS/statlig virksomhet) må be om tilgang og godkjenne vilkår for bruk av det modernisert folkeregister.

  Få tilganger på skatteetaten.no
 2. Tildele KS rettigheter i Altinn
  Bruker av løsningen må tildele KS rettigheter til å hente opplysninger fra folkeregisteret.

  Delegere rettigheter til KS på vegne av brukeren.
  KS sitt org.nr. er: 971032146
 3. Signere avtaler med KS
  Tjenesteavtalen (tjenestevedlegget) signerer dere digitalt fra forvaltningssiden til Fiks-plattformen.

  Tjenestevedlegg for Fiks folkeregister 
  (signeres av kommunalsjef stab-støtte)

Priser:

 Innbyggertall kommunePris per måned 
>50 000 2 676 
10 – 50 000 1 784 
< 10 000 892 

Andre relevante Fiks tjenester

Fiks folkeregister henger tett sammen med Fiks skatte- og inntektsopplysninger. Dersom du har behov for innsyn i skatte- og inntektsopplysninger fra Skatteetaten er denne informasjonen tilgjengelig via tjenesten Fiks skatte- og inntektsopplysninger.

Teknisk dokumentasjon

Brukerveiledning

Maler for ROS og DPIA