Vårt oppdrag

DIF skal bidra til digitale tjenester som gir innbyggerne et likeverdig tjenestetilbud gjennom å tilby brukerorienterte og sammenhengende digitale tjenester knyttet til offentlige oppgaver. 

DIF skal delta aktivt i strategisk og interessepolitisk arbeid knyttet til nasjonale og kommunale fellestjenester. Sammen med KS og regionale digitaliseringsnettverk legger vi til rette for at tjenester blir tatt i bruk, og tilrettelegger for gevinstrealisering for kundene. Selskapets eierstrategi og oppdragsdokument ligger til grunne for hvordan driften skal fungere videre som selvstendig enhet, og forvalte digitaliseringsoppdraget i samstyringsstrukturen. 

Utviklingspartner 

Vi er kommunenes og fylkeskommunene sin viktigste partner og støttespiller i digitaliseringen. Vi har en felles problemforståelse og prioriterer sammen, og legger til rette for at kundene kan realisere gevinster av digitaliseringen. Sammen med sektoren skal vi utvikle og forvalte Fiks-plattformen og nye produkter for sektoren. Vi skal praktisere klart språk i digitale løsninger for å gi en god brukeropplevelse av tjenestene. 

Digitalisering av sektoren 

Vi skal utvikle verktøy for effektiv digitalisering av kommunesektoren og bidra til sektorens samordning og samspill med leverandørmarkedet. Vi skal drive aktiv brukerstøtte og hjelpe kommunene i deres arbeid med risikovurderinger, sikre informasjonssikkerhet og personvern i Fiks-plattformen og produktene våre.